Ibagsak ang Rehimeng US-Duterte at Paglingkuran ang Masa Mensahe ng NPA-Camarines Norte sa Ika-49 na Anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan

ACC-NPA CN

Camarines Norte (March 29, 2018) – Sa ipinadalang mensahe ng Armando Catapia Command sa The Fenix Files ay ipinahayag ng New Peoples Army Camarines Norte ang mga sumusunod na mensahe ngayong araw bilang pag-gunita sa ika-49 na Anibersaryo ng New Peoples Army (NPA):

Ibagsak ang Rehimeng US-Duterte, Paglingkuran ang Masa

(Mensahe ng NPA-Camarines Norte sa Ika-49 na Anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan)

Sa ngalan ng reolusyonaryong kilusan sa Camarines Norte, binabati ng Armando CatapiaCommand (ACC) ang lahat ng mga pulang mandirigma at kumander, lokal na yunit gerilya, milisyang bayan at yunit-pananggol-sa-sarili sa baryo, sa ika-49 na anibersaryo ng pagkakatatagng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ngayong Marso 29.

Sa loob ng 49 na taon, patuloy ang paglakas ng BHB. Binigo nito ang mga sunod-sunod na konta-isurhensyang Oplan(Operational plan) ng mga nagdaan at kasalukuyang rehimen. Sa kabila ng relatibong mas maunlad na kagamitang militar ng Armed Forces of the Philippines(AFP), Philippine National Police (PNP) at CAFGU (Citizen Armed Force Geographical Unit), at lumolobong badyet para sa militar, hindi pa rin magapi ang tunay na hukbo ng mamamayan.

Dahil sa mersenaryo at pasistang katangian ng AFP-PNP-CAFGU, hindi nito maarok na ang lakas ng Pulang hukbo ay nagmumula sa prinsipyo at sa masa, at ang panggigipit at pananakot ay lalo lamang nagpapaalab sa diwang panlaban ng mamamayan. Maging ang mga pekeng palabas ng malakihang pagsurender ng BHB – bagamat katawa-tawa dahil nalampasan na ng bilang ng mga “nagsurender” kuno ang tantya nilang nilang ng BHB – ay insulto sa talino ng masang nakakakilala sa tunay nilang hukbo.

Bilang ambag sa panawagan ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na labanan at patalsikin ang tuta, pasista, diktador at teroristang si Rodrigo Duterte, lahat ng regular at lokal na yunit ng ACC ay inaatasang paigtingin ang paglunsad ng mga taktikal na opensiba sa mga saklaw nilang erya. Ipagpatuloy natin ang mga aksyong pamamarusa sa mga yunit at elemento ng AFP-PNP-CAFGU na lumalabag sa karapatang pantao ng mga taga-Camarines Norte. Palakasin natin ang pagrekluta sa BHB, labanan natin ang konserbatismong militar, gerilyaismo at sibilyanisasyon, at palagiang ilagay sa opensibang diwa ang lahat ng yunit.

Dahil ang BHB ay hindi pwersang panlaban lamang, masikhay nating ipagpatuloy ang pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos sa masa, mula sa kagyat ng panawagang pagpapabagsak sa rehimeng US-Duterte, hanggang sa pagtatag ng rebolusyonaryong gobyerno. Patuloy nating patatagin ang ating baseng masa, tungo sa pagbuo ng mas marami pang komiteng rebolusyonaryo sa antas baryo at munisipalidad – ang mga binhi ng rebolusyonaryong gobyerno sa lokalidad. Palakasin natin ang rebolusyong agraryo, mula sa tuloy-tuloy na pagbubuo ng mga luyo-luyo, kooperatiba at grupong tulungan, hanggang sa maksimum naprogramang pagkumpiska sa lupain ng mga despotikong panginoong maylupa at pamamahagi nito sa mga magsasaka.

Muling nagpapasalamat ang ACC sa mamamayan ng Camarines Norte sa walang patid nilang pagsuporta sa kanilang Pulang hukbo. Dahil sa suporta ng masa, patuloy na nakapaglunsad ang ACC ng mga matagumpay na taktikal na opensiba. Tampok dito ang magkasunod na opensiba laban sa mga yunit ng 9th Infantry Divison sa Barangay Dumagmang at Barangay Mahawan-hawan sa Labo noong Hunyo 21, 2017; at ang asolt sa yunit ng Camarines Norte Police Provincial Office (CNPPO) sa Barangay Daguit sa Labo noong Disyembre 2, 2017.

Muling binibigyang pugay ng ACC ang lahat ng mga kasamang nag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod sa sambayanan. Kabilang na dito si Alfredo “Ka Bendoy” Merilos, tubong Panganiban, Camarines Norte, na, kahit di-armado, ay pinaslang ng kaaway noong Marso 15, 2018.

Ayon kay Kasamang Mao Tse-tung, “Kung walang hukbong bayan, wala ni anuman ang mamamayan” (“Without a people’s army, the people have nothing”). Gayundin, ang BHB ay hindi tatagal ng 49 na taon, at higit pa, kung wala ang pagtanggap at pagmamahal ng masang aming buong-pusong pinaglilingkuran.

Carlito Cada
Tagapagsalita
Armando Catapia Command
Bagong Hukbong Bayan – Camarines Norte

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s