FULL TEXT: CBCP’s pastoral statement vs EJK on illegal drugs | The Fenix Files

Camarines Norte, Philippines – In a pastoral letter Sunday February 5, the Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) denounced the “reign of terror” in poor communities under the war on drugs of the administration of President Rodrigo Duterte.

drugs-killings

CBCP pastoral letter on drug-related deaths

villegal-duterte-pastoral-letter-on-drug-war

cbcp-logo

“Sapagka’t ako’y walang kasayahan sa kamatayan ng sinuman na namatay, wika ng Panginoon!”

(Ezekiel 18:32)

Isang liham pahayag ng CBCP

Minamahal na Bayan ng Diyos,

Labis kaming nababahala, kaming inyong mga Obispo, sa maraming namamatay at pinapataysa pagsugpo sa ipinagbabawal na gamot o droga. Totoong malaking problema ang droga. Dapatitong sugpuin at pagtagumpayan. Pero ang lunas ay wala sa pagpatay ng mga pinaghihinalaang gumagamit o nagtutulak ng droga. Hindi lang kami nababahala sa mga pinatay. Nakakabahalaang kalagayan ng mga pamilya ng mga nasawi. Mas lalong pinahirapan ang buhay nila. Nakakabahala rin ang takot na naghahari sa maraming lugar ng mahihirap. Marami ang nasasawina hindi naman droga ang dahilan. Hindi na napananagot ang mga pumapaslang. Mas lalong nakakabahala ang pagiging manhid ng marami sa ganitong katiwalian. Itinuturing na lang na itoay normal, at ang masama pa ay iniisip ng marami na nararapat lang daw itong gawin.

Nakikiisa kami sa layuning pagbabago na hinahangad ng marami nating mga kababayan. Ngunitang pagbabago ay dapat gabayan ng katotohanan at katarungan. May mga batayang aral na ating pinaninindigan. Ang mga aral na ito ay nakaugat sa ating pagkatao, pagka Pilipino at pagka Kristiyano:

  1. Ang buhay ng bawat tao ay galing sa Diyos. Ito ay kanyang kaloob at Siya lang angmakababawi nito. Kahit ang pamahalaan ay walang karapatan na kumitil ng buhaysapagkat siya ay katiwala lamang ng buhay at hindi ang may-ari nito.
  1. Hindi nawawala sa bawat tao ang pagkakataong magbago. Ito ay dahil maawain angDiyos, katulad ng paulit-ulit na itinuturo ng ating Santo Papa Francisco. Katataposlamang nating ipagdiwang ang Taon ng Jubileo ng Awa at ang World Apostolic Congresson Mercy. Ang mga ito ay nagpalalim sa ating kamalayan na ang Panginoong Hesukristoay nag-alay ng sariling buhay para sa mga makasalanan upang sila ay tubusin at bigyan ng kinabukasan.
  1. Ang pagsira ng sariling buhay at ng buhay ng iba ay isang malaking kasalanan at nagdudulot ng kasamaan sa lipunan. Ang paggamit ng droga ay tanda ng pagpapasawalang-halaga sa sariling buhay at nagbibigay ng panganib sa buhay ng iba. Dapat pagtulung-tulungan nating lahat na malutas ang problema sa droga at suportahan ang rehabilitasyon ng mga nalulong dito.
  1. Ang bawat-isa ay may karapatang ituring na walang sala hanggang mapatunayan na siyaay nagkasala. Ang lipunan ay may pamamaraan at proseso upang mahuli, mapatunayanang kasalanan, at maparusahan ang gumagawa ng krimen. Ang prosesong ito ay dapatsundin, lalu na ng mga alagad ng batas.
  1. Ang anumang pagkilos na nakasasama sa iba ay mabigat na kasalanan. Mabigat nakasalanan ang pagtutulak ng droga at mabigat ding kasalanan ang pagpapapatay. Hindimaitutuwid ang isang masama sa pag-gawa ng isa pang kasamaan. Anumang mabutinglayunin ay hindi nagbibigay ng dahilan na gumamit ng masamang paraan. Mabuti ang paglutas sa drug problem ngunit ang pagpatay upang ito ay matamo ay masama.
  1. Ang malalim na ugat ng problema ng droga at ng kriminalidad ay ang kahirapan ngnakararaming mga tao, ang pagkasira ng pamilya, at ang korapsyon sa lipunan. Ang nararapat na hakbang na dapat nating gawin ay sugpuin ang kahirapan, lalo na ang pagbibigay ng permanenteng trabaho at sapat na sahod sa mga manggagawa. Palakasin at itaguyod ang pagkakaisa at pagmamahalan ng mga mag-anak. Huwag payagan ang mga batas na lulusaw sa pagkakaisa ng mga pamilya. Dapat ding unahin ang pagtatama at pagtatanggal sa mga tiwaling pulis at korapsyon sa mga hukuman. Angnapakabagal na pagsulong ng mga kaso sa hukuman ay isang malaking dahilan ng paglaganap ng kriminalidad at kawawang kalagayan ng mga nasa kulungan. Kadalasan ang mga mahihirap ang nagdurusa sa ganitong sistema. Nananawagan din kami sa mga nahalal na mga politiko na paglingkuran ang pangkalahatang kabutihan ng bayan at hindiang sariling interes.
  1. Ang pagsang-ayon at pagsasawalang-kibo sa kasamaan ay pakikiisa na rito. Kapag pinabayaan natin ang mga nalulong sa droga at nagtutulak nito, tayo ay bahagi na ng drug problem. Kapag sinang-ayunan o pinabayaan natin ang patuloy na pagpapapatay sa mgaitinuturing nalulong sa droga at mga nagtutulak nito, kasama na tayong mananagot sa pagpatay sa kanila.

Tayo sa Simbahan ay magpapatuloy na magsasalita laban sa kasamaan habang kinikilalaat pinagsisisihan din natin ang ating mga pagkukulang. Gagawin natin ito kahit na ito aymagdadala ng pag-uusig dahil tayo ay magkakapatid at may pananagutan sa bawat-isa.Tutulong tayo sa mga nalulong sa droga upang sila ay magamot at makapagbagong-buhay.Dadamayan at kakalingain natin ang mga naulila ng mga napatay at ang mga biktima ng mga drug addicts. Pagtitibayin natin ang mga gawain upang patatagin ang mga pamilya.

Pagsusumikapan naming mga namumuno sa Simbahan na isulong at ipagpatuloy pa angmga programa na makatutulong sa pagaangat sa kalagayan ng mga mahihirap, tulad ng mga programang pangkabuhayan, edukasyon at pangkalusugan. Higit sa lahat, isasabuhay namin,at nating lahat, ang pagiging tunay na Simbahan ng mga Dukha.

Huwag sanang mamayani sa atin ang takot at pagsasawalang-kibo. Pairalin sana natin hindilang ang lakas ng loob, kundi ang lakas na dulot ng pananampalatayang Kristiyano. Nangako ang ating Panginoong Jesus: “Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob! Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan.” (Juan 16:33) “Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? ….Hindi! Sa lahat ng mga ito, tayo’y magtatagumpay sa pamamagitan niya (ni Cristo) na nagmamahal sa atin.” (Roma8:35, 37) Oo nga, “sapagkat ang Espiritung nasa inyo ay mas makapangyarihan sa espiritungnasa mga makasanlibutan.” (1 Juan 4:4)

Ngayong inaala-ala natin ang ika-Isang Daang Taon ng Pagpapakita ng Mahal na BirhengMaria sa Fatima, tumugon tayo sa kanyang panawagan ng panalangin, pagbabalik-loob at penitensiya para sa kapayapaan sa ating mga sambayanan at sa ating bayan na nababalot sadilim ng bisyo at kamatayan.

Maria, Ina ng Laging Saklolo, ipanalangin mo kami.

Sa ngalan ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP)

Arsobispo Socrates B. Villegas, D.D.

Arsobispo ng Lingayen-Dagupan

Presidente ng CBCP

Ika-30 ng Enero, 2017

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s