Armando Catapia Command-NPA Cam Norte replied to the query of The FENIX FILES

tilamsik-armanado-catapia

Camarines Norte | September 26, 2016 (The FENIX FILES) – Armando Catapia Command, the NPA command in Camarines Norte, Bicol, has replied to the query of The FENIX FILES through the TILAMSIK NG DAKILANG APOY, the cultural journal of NPA Camarines Norte.

The reply of the New People’s Army – Camarines Norte was adapted from the official statement released by the Communist Party of the Philippines (CPP), published as an editorial in the September 21 issue of “Ang Bayan” (AB), the official newspaper of the CPP.

The FENIX FILES posted on its Facebook Page the following queries after the news article on the website of “Open Source Investigations”, was published issues tagging the CPP-NPA-NDF as a Chinese creation and President Duterte’s on China’s especial relation, here are the issues thrown to the CPP-NPA-NDF and President Duterte and the response of Armando Catapia Command:

TO OUR FRIENDS FROM CPP-NPA-NDF:

With all due respect to the members and authorities of the CPP-NPA-NDF, kindly extend with us the response of your organization in reply to this news article on http://www.opensourceinvestigations.com/…/new-peoples-army…/.

HOW TRUE, this news article of this website ‘Open source investigations”?

That the CPP/NPA is a Chinese creation. The Chinese government supplied Filipino communists with money, weapons and training. Hundreds of thousands of US dollars from China fuelled the so-called “protracted people war”. The NPA assassination squads were armed with weapons shipped from China.

TO THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES:

Duterte is on China’s side. He even proposed a joint exploration with China in the West Philippine Sea and offered to back off in the territorial dispute in exchange for a phantasmagorical China-built “railway from Manila to Bicol”.

There is no such thing like a “Duterte’s South China Dilemma”. The Philippines have won the South China Sea dispute. But the country’s new president and his friends from CPP/NPA are on China’s side?

Please relate with us your information about this issues. Thank you very much.

For the People.

The FENIX FILES

Image result for pictures of npa

Meanwhile, the Armando Catapia Command responded today with the following headlines and details in Filipino language:

Tilamsik Ng Dakilang Apoy

“Isa kongkreto ang nagsasariling patakarang panlabas”

Ikinalulugod ng mga rebolusyonaryong pwersa na idineklara ni Presidente Duterte ng GRP na itutulak niya ang nagsasariling patakarang panlabas at lalabanan ang lahat ng anyo ng dayong panghihimasok.Ang gayong patakaran ay isa sa bahagi ng pambansa demokratikong programa na malaon nang inilahad ng Partido at ng NDFP.

Alinsunod sa kanyang deklarasyon, inianunsyo ni Duterte na hindi na lalahok ang militar ng Pilipinas sa “pagpapatrulya” sa South China Sea na pinangungunahan ng militar ng US. Inianunsyo rin niyang nakahandaang kanyang gubyerno na bumili ng armas mula sa Russia at China.Ipinahayag rin niyang “dapat umuwi” na ang mga sundalong Amerikano na nasa Mindanao.

Na kay Duterte ang hamon na mas puspusang isalin ang nagsasariling patakarang panlabas sa isang komprehensibong programa para itaguyod ang kasarinlan ng Pilipinas sa usapin ng ekonomya, pulitika, militar, kultura at ugnayang panlabas. Kung ito’y isasakongkreto, sadyang magiging makasaysayan at makapagbubunsod ng malalaking pagbabago sa bansa.

Dapat wakasan ni Duterte ang panghihimasok ng militar ng US para gamitin ang Pilipinas na lunsaran ng interbensyon, mga digmang agresyon at pagpapakitanglakas sa Asia-Pacific at iba’t ibang bahagi ng mundo.

Hindi masasabing may nagsasariling patakarang panlabas ang Pilipinas kung ito ay nakahanay at nakatali sa militar ng US sa pamamagitan ng mga di pantay na tratado tulad ng Mutual Defense Treaty, ng Visiting Forces Agreement, Mutual Logistics Support Agreement (MLSA) at ng Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Nasa kapangyarihan ni Duterte ang pagbasura sa MLSA at EDCA.

Dapat totohanin ni Duterte ang sinabi niyang paaalisin na ang mga sundalong Amerikano sa Mindanao. Dapat ding itulak ng sambayanang Pilipino ang pagpapalayas sa lahat ng mga sundalong Amerikano sa buong bansa. Nakaistasyon ang mga ito sa iba’t ibang mga kampong militar at pasilidad sa buong Pilipinas at imbwelto sa gerang kontra-gerilya. Dapat ding alisin sa Pilipinas ang lahat ng mga barko at eroplanong pandigma, mga drone, bomba at iba pang mga kagamitang militar ng US na nakaimbak sa mga pasilidad sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

Dapat ipag-utos ni Duterte na ilipat ang sundalong Amerikano na si Joseph Scott Pemberton na pumatay kay Jennifer Laude mula sa pasilidad pandetensyon ng US sa loob ng Camp Aguinaldo tungo sa regular na selda na nasa awtoridad ng gubyernong Pilipinas.

Dapat wakasan ni Duterte ang pagsalalay ng AFP sa tulong militar ng US. Tama na igiit niya ang karapatan ng Pilipinas na bumili ng sandata saan man nito gusto at hindi lang sa US. Dapat ding kontrahin ang doktrinang “counter-insurgency” ng US na nakatuon sa paggamit ng sandatahang lakas para sugpuin ang pakikibaka para sa pambansa at panlipunang paglaya.

Maaaring pangunahan ni Duterte ang pagbubuo ng deklarasyon ng mga bansa para manawagan na alisin ang lahat ng mga barko at iba’t ibang sasakyang pandigma ng US, China at iba pang mga bansa mula sa South China Sea. Maaari niyang pangunahan ang muling pagbubuhay ng tipong Non-Aligned Movement (kilusang walang pinapanigan) na samahan ng mga bansang walang presensya ng mga dayuhang tropa at hindi tali sa alinmang bansa.

Marapat na labanan ni Duterte ang pakikialam ng US sa usapin ng paggugubyerno, sa sistema ng eleksyon at pang-iimpluwensya sa mga batas at patakaran. Dapat ilantad ang iba’t ibang panggigipit ng US sa larangan ng diplomasya at pulitika upang himukin o piliting sumunod ang gubyerno ng Pilipinas sa kanilang adyendang geopolitical.

Maaaring ipatupad ang mga hakbangin para wakasan ang dominasyon ng US sa ekonomya. Dapat iwaksi ni Duterte ang mga neoliberal na patakarang itinutulak ng US sa ilalim ng GATT, WTO, APEC at TPP at itinutulak ng China sa pamamagitan ng RCEP. Iwaksi ang adyendang nasa likod ng mga programang maka-US tulad ng Partnership for Growth at iba pa. Ibasura ang panawagang amyendahan ang konstitusyong 1987 para tanggalin ang mga sagka sa kanilang pagmamay-ari ng rekurso at yamang dapat hawak at pinakikinabangan ng mamamayang Pilipino.

Maaaring igiit ni Duterte ang karapatang makipagkalakalan sa anumang bansa na hindi bumubusina sa US, o humihingi ng pahintulot o tinatakdaan ng umiiral na patakarang panlabas nito. Maaaring pumasok ang Pilipinas sa kapaki-pakinabang na mga kasunduan sa ekonomya para sa palitan ng langis at iba pang rekurso sa mga bayang katulad ng Venezuela, Iran, Russia, China, North Korea at iba pa na hinahadlangan ng US.

Dapat sikapin ni Duterte na wakasan ang pagsalalay sa IMF at sa mga bangko at institusyong kapanalig ng IMF, kahit pa hindi ganap na pinuputol ang ugnayan sa mga ito. Maaaring palakasin ang ugnayan ng Pilipinas sa mga institusyon at bangko na hindi nakatali sa US katulad ng Asian International Infrastructure Bank.

Maaaring itulak ni Duterte ang pagpapalakas ng tumbasan at pantay na ugnayan sa China, na hindi nagpapatali dito. Maaaring pumasok sa mga kasunduan para sa pamumuhunan na kapaki-pakinabang kapwa sa Pilipinas at China. Dapat laging tinitiyak na napangangalagaan ang patrimonya ng bansa laban sa walang patumanggang pang-aabuso at pandarambong, tinitiyak ang pagsunod sa mga pamantayan sa kalusugan, sa paggawa at pangangalaga sa kalikasan, at sinisiguro ang kagyat at pangmatagalang pakinabang ng lokal na ekonomya kabilang ang pagbabahagi o paglipat ng teknolohiya. Hindi dapat pahintulutan ang mga utang na masyadong mataas ang interes o may nakataling mapang-aping mga kundisyon.

Ibinubukas ni Duterte ang pagkakataon upang muling payabungin ang nasyunalismong Pilipino: ang paninindigang wakasan ang kasaysayan ng kolonyal at malakolonyal na paghahari para kamtin ang pambansang kalayaan. Dapat suportahan at makipagtulungan si Duterte sa mga patriyotikong pwersa para isulong ang malaganap na kampanya para sa makabayang edukasyon at pag-aaral sa kasaysayan ng paglaban sa brutal na pananakop at malakolonyal na paghahari ng US sa Pilipinas sa nagdaang mahigit isandaang taon mula 1899.

Sa pamamagitan ng pakikipagusapang pangkapayapaan, maaari siyang makipagkaisa sa NDFP sa masaklaw na mga kasunduan para ipatupad ang mga hakbanging magtataguyod ng pambansang kasarinlan.Habang nakahanda ang mga rebolusyonaryo at progresibong pwersa na makipagtulungan para sa pagtataguyod at pagsasakongkreto ng nagsasariling patakarang panlabas, mananatili silang militante at pursigido sa pagsusulong ng mga pakikibakang anti-imperyalista hanggang makamit ang tunay na pambansang kalayaan at panlipunang katarungan.”

AB Editoryal Setyembre 21, 2016

Tilamsik Ng Dakilang Apoy

Ang ribalan ng mga naghaharing uri sa ilalim ni Duterte at ang posibilidad ng isang taktikal na alyansang patriyotiko

Philippine Revolution Web Central·Monday, September 26, 2016 Partido Komunista ng Pilipinas Setyembre 24, 2016

Sa nakaraang humigit-kumulang dalawang linggo, mabilis na sumulak ang paksyunal na mga ribalan sa loob ng mga naghaharing uri na may matalim at kadalasa’y masugid at lansakang mga pampulitikang atake at kontra-atake kapwa ng dominanteng pinagsama-samang pulitikal na mga grupong Duterte at ng kampong anti-Duterte ng mga reaksyunaryong nakalinya sa napaaalis sa kapangyarihang Liberal Party.

Ipinakikita ng tindi ng mga ribalan ng naghaharing uri ang lalim ng krisis ng malakonyal at malapyudal na sistema. Ito rin ang naghihingalo at mapaniil na sistemang nais tapusin ng mamamayang Pilipino at nagtulak sa pagkapanalo ni Duterte sa eleksyong Mayo. Ang kumukulong mga tunggalian, ilang buwan lang matapos ang eleksyong presidensyal, ay nagpapakitang bigo itong pagkaisahin ang nagriribalang mga elitistang paksyon.

Nang maluklok ito noong Hunyo 30, agad na kinonsolida ng kampo ni Duterte ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapahigpit ng kontrol sa burukrasya, militar at pulis at paglalatag ng pundasyon ng pampulitikang paghahari nito: ang gerang kontra-droga, usapang pangkapayapaan sa NDFP at isang nagsasariling patakarang panlabas.

Di nagtagal pagkatapos ng eleksyon, palulutangin na ng elitistang paksyong anti-Duterte ang usapin ng karapatang-tao at igigiit na panagutin ang bagong luklok na presidente sa paglaganap ng pamamaslang kaugnay ng gerang kontra-droga sa Davao City noong siya pa ang mayor doon. Susuhayan agad sila ng nakabase sa New York na Human Rights Watch, na agad nagpahiwatig sa paggamit ng usaping karapatang-tao bilang taktikang anti-Duterte.

Sa lalong madaling panahon ay gagamitin ni Duterte ang gerang kontra-droga sa pag-atake sa mga karibal nito sa burukrasya at sa PNP, sa pagpapalitaw ng tinaguriang mga matrix na tumutukoy sa mga heneral at tauhan ng pulisya, mga mayor, at huwes bilang mga “personalidad” sa droga. Sa kalaunan ay babalasahin niya ang 15 sa 18 panrehiyong direktor ng PNP gayundin ang daan-daang upisyal ng pulisya sa prubinsyal at munisipal na antas.

Ang walang-pakundangang pananalita ni Duterte sa kanyang gerang kontra-droga ay magpapatampok sa ikid ng karahasan. Di bababa sa 3,200 katao na ang napatay sa kulang sa tatlong buwan, kung saan halos 40% ay pinatay sa mga operasyon ng pulisya na diumano’y “nanlaban” habang inaaresto. Ang gayong mga pangyayari ay pawang umani ng mga reklamo sa tuwirang pagpatay ng mga pulis na lalong lumakas ang loob sa ibinigay ni Duterte na katiyakang hindi sila makakasuhan bagkus ay magagantimpalaan sa pagpatay sa mga kriminal.

Maliban sa usapin ng mga pagpatay, pinupuna rin ng mga rebolusyonaryong pwersa at hayag na demokratikong pwersa ang gerang kontra-droga ni Duterte sa maling pagtutok nito sa maliliit na gumagamit at nagtutulak ng droga na kadalasa’y mga biktima rin ng kalakalan sa iligal na droga at sa paggamit ng karahasan ng estado laban sa mga ito.

Iginiit nila na ang problema sa droga ay dapat harapin pangunahin bilang isang usaping sosyo-ekonomiko sa pamamagitan ng pagresolba sa problema ng kawalang-hanapbuhay at panlipunang desperasyon. Tinukoy nila na ang gerang kontra-droga ay hindi maipapanalo sa pamamagitan ng pagpapakilos sa PNP at AFP dahil sangkot rin sa kalakalan ng iligal na droga ang matataas na upisyal nito.

Gayunpaman, ang pambansa demokratikong mga pwersa ay naninindigan laban sa dayuhang pakikialam at laban sa ipokritong paggamit ng usapin ng karapatang-tao bilang instrumento ng panghihimasok. Ginagamit ngayon ng mga imperyalistang US sa Pilipinas ang gasgas na taktika ng pakikialam sa karapatang-tao laban sa rehimeng Duterte.

Bilang tugon, pinalakas ni GRP President Duterte ang paggigiit sa prinsipyo ng di-panghihimasok at ang karapatan ng bayan sa isang nagsasariling patarakang panlabas. Nanawagan na siyang dapat umalis ang mga tropang US sa Mindanao dahil nagiging target ng terorismo ang Pilipinas sa presensya nila. Idineklara niyang ang militar ng Pilipinas ay hindi na lalahok sa mga “patrulyang pandagat” na pinamumunuan ng US sa South China Sea. Ipinahayag nang bukas siyang bumili ng mga armas sa mas mababang halaga sa Russia at China na magreresulta sa pagbawas ng pagsandal sa ayuda militar sa US.

Lumitaw na ngayon ang isang bagong aspeto ng paksyunal na ribalan sa loob ng naghaharing mga uri sa dumaraming mga pahayag ni GRP President Duterte laban sa dayuhang panghihimasok na yumayanig sa mga pundasyon ng estadong neolokolonyal.

Mula nang maging malakolonya ng US ang Pilipinas noong 1946, ang iba’t ibang paksyon ng reaksyunaryong naghaharing uri sa Pilipinas ay nanatiling tapat sa dikta ng US na mga patakarang pang-ekonomya, pang-militar at geo-political. Noong nakaraan, ang mga ribalang paksyunal ay madalas na nalulutas sa pagpapagitna ng mga upisyal ng US na umuugnay sa lahat ng mayor na partido pulitikal at ahensya ng gubyerno.

Hindi na ganito ngayon. Ang reaksyunaryong paksyon sa poder—ang kampong Duterte—ay naghahayag na ng tahasang pagsalungat sa pakikialam ng US, humahamon sa pampulitikang kontrol ng imperyalismong US.

Galit na galit ang mga reaksyunaryong anti-Duterte sa agresibong paggigiit nito ng kasarinlan at pagtutol sa pangingialam ng US at EU. Sa kabilang banda, ang mga reaksyunaryong pro-Duterte na matagal nang tumitingala sa US bilang amo, laluna ang mga upisyal ng AFP na hinulma sa doktrina ng US, ay nababahala rin at nagsisikap na palambutin ang mga atake niya laban sa pakikialam ng US at awatin siya sa pagbubuo ng magkakapantay na relasyon sa China, Russia, US at iba pang bayan.

Sa matatag na pagtindig ni Duterte bilang isang hindi-papet, hindi kataka-takang nagpaplano na ngayon ang US na patalsikin si Duterte. Ipinapakita ng pagdadala ng mga pulitikong anti-Duterte ng linya ng US at ng mga kasapakat nito sa UN ang pagkakapareho, kundi man sabwatan ng mga ito.

Inihayag na ni Duterte sa publiko ang mga banta sa pamumuno nito kabilang na ang posibilidad ng isang kudetang suportado ng US. Pinaparatangan niyang nagpaplano laban sa kanya ang mga lider ng Liberal Party. Sinabi rin ng kanyang mga upisyal na may mga Fil-Am sa New York na nagpaplano ng pakanang patalsikin siya bago o sa Enero 2017.

Gumamit ng mapangahas na mga atake ang rehimeng Duterte laban sa mga itinuturing nitong banta. Ginamit nito ang kampanyang anti-droga para usigin ang mga kabangga at sandata sa paksyunal na tunggalian ng naghaharing uri. Ang supermayorya ni Duterte sa kongreso ay naglunsad ng komedyang imbestigasyon para iugnay si Sen. Leila de Lima sa droga at ipako siya bilang isang “narco-politician.” Pinatalsik siya bilang pinuno ng Committee on Justice and Human Rights ng senado. Si De Lima ay nagsilbing tilos ng panang anti-Duterte, na namuno sa mga pagsisikap na gamitin ang gerang kontra-droga kontra kay Duterte.

Ang paskyunal na mga ribalan sa loob ng naghaharing uri ay mabilis na umigting sa gitna ng lumalaking tunggalian sa pagitan ng mga imperyalistang US at ng umaahon na imperyalistang China. Sa pagtindig niyang hindi nakayukod sa US, naging mas maingay si Duterte sa kanyang pagnanais na magtaguyod ng pang-ekonomya, diplomatiko at pangmilitar na relasyon sa China at Russia. Kung magtagumpay, ang kanyang planong magpatupad ng solusyon sa gusot ng South China Sea na mapayapa at kapwa katanggap-tanggap sa China at iba pang umaangkin sa mga karapatang pangkaragatan ay maaaring maging batayan ng malakas na panawagang mag-demilitarisa sa internasyunal na rutang pangkalakalan.

Maaari niyang itaguyod ang ugnayang pangkalakalan at pang-ekonomya sa China, at maging sa iba pang bayang nasa labas ng pulitikal na impluwensya ng US nang hindi naman pinuputol ang ugnayan sa Kanlurang daigdig na nakahanay sa US.

Ang mga pwersang rebolusyonaryo ay dapat angkop na tumugon sa krisis ng naghaharing sistemang pulitikal at sa kumukulong mga ribalan ng naghaharing uri. Dapat silang umangkop at magsagawa ng wastong mga taktika sa layong isulong ang pambansa-demokratikong mga interes ng mamamayang Pilipino at patuloy na buuin ang kanilang organisado at armadong lakas para sa paglulunsad ng digmang bayan.

Makabubuti sa magkabilang panig ang isang taktikal na patriyotiko at demokratikong alyansa sa pagitan ng kampong Duterte at NDFP. Mahihingi ni Duterte ang suporta ng mga pambansa demokratikong pwersa at makakapagkaisa sa rebolusyonaryong armadong pwersa nito sa pamamagitan ng pakikipagkasundo upang magtulungan sa pagsulong ng mga mithiin ng sambayanan para sa pambansang kalayaan, demokrasya, katarungang panlipunan at sosyo-ekonomikong pag-unlad.

Ang mga kasunduang mapagtitibay sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng rehimeng Duterte at ng NDFP ay maaaring magsilbing balangkas ng isang nagkakaisang prente laban sa mga banta ng pagpapabagsak at panghihimasok ng mga imperyalistang US at ng kalipunan ng mga loyalista nito sa loob ng naghaharing uri sa Pilipinas.

Ang mga rebolusyonaryong pwersa ay mulat na nananatiling dominante ang US at ang pang-ekonomya, panlipunan at pampulitikang base nito sa Pilipinas at gagamitin ang lahat ng kanilang kapangyarihan at kakayahan upang tiyaking manatili ang Pilipinas bilang isang kliyenteng-estado ng US. Mulat rin sila na ang reaksyunaryong malalaking burgesya kumprador, malalaking panginoong maylupa at ang kanilang kasosyong malalaking dayuhang negosyante sa likod ni Duterte ay nagnanais magpanatili sa mga patakarang neoliberal na sumisiil sa uring manggagawa at mamamayang Pilipino sa kabila ng kanyang paggigiit ng pambansang kasarinlan.

Matagalan man o hindi ni Duterte ang panggigipit ng US at manatili sa kapangyarihan, ang rebolusyonaryong pwersa ay dapat makapagpairal ng sariling kapangyarihang pampulitika. Pangunahin itong makakamit sa pamamagitan ng pagpapalakas sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa usapin ng dami ng mga Pulang mandirigma at armas nito at sa patuloy na pagtatayo at pagpapalawak ng saklaw ng demokratikong gubyernong bayan.

https://web.facebook.com/notes/philippine-revolution-web-central/ang-ribalan-ng-mga-naghaharing-uri-sa-ilalim-ni-duterte-at-ang-posibilidad-ng-is/808627255941307

The Armando Catapia Command added the following link for additional reference in response to the issues published  on the website of “Open Source Investigations”,  through the Tilamsik Ng Dakilang Apoy:

https://web.facebook.com/PhilippineRevolutionWebCentral/videos/807134919423874/?__mref=message

https://www.facebook.com/notes/philippine-revolution-web-central/turn-independent-foreign-policy-declaration-into-concrete-measures/806618766142156?__mref=message

The publisher and program host of The FENIX FILES extend gratitude to Armando Catapia Command for their answer to our inquiry.

2 thoughts on “Armando Catapia Command-NPA Cam Norte replied to the query of The FENIX FILES

  1. Pingback: The FENIX FILES | Sagip-Bayan Journal

  2. Pingback: Armando Catapia Command-NPA Camarines Norte responded to the query of The FENIX FILES | Sagip-Bayan Journal | Sagip-Bayan Journal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s